Ciljevi Udruženja

Osnovni ciljevi Udruženja su:

 • еdukаciја grаđаnа о znаčајu nаukе, nаučne komunikacije  i nаučnih dоstignućа,
 • fоrmirаnjе nаučnоg pоdmlаtkа rаdi rаzvоја nаučnе dеlаtnоsti,
 • оrgаnizоvаnjе ili učеšćе u оrgаnizоvаnju stručnih prеdаvаnjа, nаučnih skupоvа, еdukаtivnih skupоvа i mаnifеstаciја. 

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

 • organizuje, samo ili u zajednici sa drugim udruženjima, ustanovma ili jedinicama lokalne samouprave, edukativne skupove i manifestacije, stručne skupove, savetovanja, seminare, okrugle stolove, treninge, radionice  i druge oblike edukacije u oblasti popularizacije nauke i naučnih dostignuća.
 • objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na popularizaciju nauke.
 • organizuje prosvetne radnike i druge stručnjake za rad na edukaciji dece i omladine u oblasti popularizacije nauke.
 • sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave naučnom delatnošću a kroz projekte i aktivnosti vezane za popularizaciju nauke.
 • prikuplja i obrađuje naučnu i potrebnu stručnu literaturu.
 • sarađuje sa državnim organima, resornim ministarstvima, opštinama i drugim lokalnim samoupravama, privrednim komorama i privrednim društvima u pitanjima značajnim za popularizaciju nauke.
 • pokreće inicijative kod nadležnih državnih organa i institucija radi donošenja novih ili izmenu i dopunu važećih propisa kojima se reguliše nauka ili koji su u vezi sa popularizacijom nauke.
 • učešće u israživanjima i međunarodnim projektima samostalno ili u saradnji sa srodnim udruženjima, organizacijama i asocijacijama a u oblasti popularizacije nauke.
 • edukacija profesora, nastavnika i svih koji se bave naukom i prezentacijom o veštini naučne komunikacije kroz organizovanje radionica i drugih oblika edukacije.